ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ปี 2557
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ประจำปี 2557 มีการตัดหญ้า ขุดลอกวัชพืชในคูส่งน้ำ
และปลูกต้นถั่วบาซิลประดับตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ปี 2557

clean57-01
clean57-02
clean57-03
clean57-04
clean57-05
clean57-06
clean57-07
clean57-08
clean57-09
clean57-10
clean57-11
clean57-12
clean57-13
clean57-14
clean57-15
clean57-16
clean57-17
clean57-18
clean57-19
clean57-20
clean57-21
clean57-22
clean57-23
clean57-24
clean57-25
clean57-26
clean57-27
clean57-28
clean57-29
clean57-30
clean57-31
clean57-32
clean57-33
clean57-34
clean57-35
clean57-36
clean57-37
clean57-38
clean57-39
clean57-40

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ