ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
เข้าร่วมงาน "วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี" ณ บริเวณสระพระพิรุณ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 36 รูป พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ มก. กพส. ประจำปี 2557
ในปีนี้  นายขวัญ  สุขอยู่  พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 ลูกจ้างประจำ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นกลุ่มงานสนับสนุน สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
เข้าร่วมงาน "งานแถลงข่าว งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557" ณ ห้องคอนแวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
มีการจัดแสดงนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ และแนะนำผลิตภัณฑ์จากต้นมะนาวไม่รู้โห่ (หนามแดง) ได้แก่
น้ำมะนาวไม่รู้โห่ และชาใบมะนาวไม่รู้โห่
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี

kps35-01
kps35-02
kps35-03
kps35-04
kps35-05
kps35-06
kps35-07
kps35-08
kps35-09
kps35-10
kps35-11
kps35-12
kps35-13
kps35-14
kps35-15
kps35-16
kps35-17
kps35-18
kps35-19
kps35-20
kps35-21
kps35-22
kps35-23
kps35-24
kps35-25
kps35-26
kps35-27
kps35-28
kps35-29
kps35-30
kps35-31
kps35-32
kps35-33
kps35-34
kps35-35
kps35-36
kps35-37
kps35-38
kps35-39
kps35-40
kps35-41
kps35-42
kps35-43
kps35-44
kps35-45


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ