ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558
วันที่ 9 เมษายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมงาน "วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558"
กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป แห่ขบวนรถบุปผชาติ สรงน้ำพระพุทธรูป พระพิรุณ
รดน้ำรูปหล่อหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส แข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย กีฬาพื้นบ้าน
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558

kps-songkran58-01
kps-songkran58-02
kps-songkran58-03
kps-songkran58-04
kps-songkran58-05
kps-songkran58-06
kps-songkran58-07
kps-songkran58-08
kps-songkran58-09
kps-songkran58-10
kps-songkran58-11
kps-songkran58-12
kps-songkran58-13
kps-songkran58-14
kps-songkran58-15
kps-songkran58-16
kps-songkran58-17
kps-songkran58-18
kps-songkran58-19
kps-songkran58-20
kps-songkran58-21
kps-songkran58-22
kps-songkran58-23
kps-songkran58-24
kps-songkran58-25
kps-songkran58-26
kps-songkran58-27
kps-songkran58-28
kps-songkran58-29
kps-songkran58-30

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ