ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดพิธีสรงน้ำพ่อปู่ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2558

clgc-songkran58-01
clgc-songkran58-02
clgc-songkran58-03
clgc-songkran58-04
clgc-songkran58-05
clgc-songkran58-06
clgc-songkran58-07
clgc-songkran58-08
clgc-songkran58-09
clgc-songkran58-10
clgc-songkran58-11
clgc-songkran58-12
clgc-songkran58-13
clgc-songkran58-14
clgc-songkran58-15
clgc-songkran58-16
clgc-songkran58-17
clgc-songkran58-18
clgc-songkran58-19
clgc-songkran58-20
clgc-songkran58-21
clgc-songkran58-22
clgc-songkran58-23
clgc-songkran58-24
clgc-songkran58-25
clgc-songkran58-26
clgc-songkran58-27
clgc-songkran58-28
clgc-songkran58-29
clgc-songkran58-30

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ