ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การจัดการความรู้ จาก CLGC สู่การใช้ประโยชน์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การจัดการความรู้ จาก CLGC สู่การใช้ประโยชน์"
เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตร "การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์"
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
การจัดการความรู้ จาก CLGC สู่การใช้ประโยชน์

km58-1-01
km58-1-02
km58-1-03
km58-1-04
km58-1-05
km58-1-06
km58-1-07
km58-1-08
km58-1-09
km58-1-10
km58-1-11
km58-1-12
km58-1-13
km58-1-14
km58-1-15
km58-1-16
km58-1-17
km58-1-18
km58-1-19
km58-1-20
km58-1-21
km58-1-22
km58-1-23
km58-1-24
km58-1-25
km58-1-26
km58-1-27
km58-1-28
km58-1-29
km58-1-30

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ