ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการ นำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 1 รับฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม
กับ พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูไม้ฮาว ต. กกตูม อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
เพื่อน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 1

thamma58-1-01
thamma58-1-02
thamma58-1-03
thamma58-1-04
thamma58-1-05
thamma58-1-06
thamma58-1-07
thamma58-1-08
thamma58-1-09
thamma58-1-10
thamma58-1-11
thamma58-1-12
thamma58-1-13
thamma58-1-14
thamma58-1-15
thamma58-1-16
thamma58-1-17
thamma58-1-18
thamma58-1-19
thamma58-1-20
thamma58-1-21
thamma58-1-22
thamma58-1-23
thamma58-1-24
thamma58-1-25

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ