ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการ นำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 2 รับฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม
กับ พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูไม้ฮาว ต. กกตูม อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
เพื่อน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 2

thamma58-2-01
thamma58-2-02
thamma58-2-03
thamma58-2-04
thamma58-2-05
thamma58-2-06
thamma58-2-07
thamma58-2-08
thamma58-2-09
thamma58-2-10
thamma58-2-11
thamma58-2-12
thamma58-2-13
thamma58-2-14
thamma58-2-15
thamma58-2-16
thamma58-2-17
thamma58-2-18
thamma58-2-19
thamma58-2-20

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ