ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 3
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการ นำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 3 รับฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม
กับ พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูไม้ฮาว ต. กกตูม อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
เพื่อน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 3

thamma58-3-01
thamma58-3-02
thamma58-3-03
thamma58-3-04
thamma58-3-05
thamma58-3-06
thamma58-3-07
thamma58-3-08
thamma58-3-09
thamma58-3-10
thamma58-3-11
thamma58-3-12
thamma58-3-13
thamma58-3-14
thamma58-3-15

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ