ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การแนะนำกิจกรรมของ JSPS ในทวีปเอเชีย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อโอกาสในการทำงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "การแนะนำกิจกรรมของ JSPS ในทวีปเอเชีย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อโอกาส
ในการทำงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น" วิทยากรโดย Mr. Daisuke Yamada, Ms. Hisako Tsuji
และดร. สุรัตน์วดี จิวะจินดา ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 28 คน
การแนะนำกิจกรรมของ JSPS ในทวีปเอเชีย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อโอกาสในการทำงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

jsps58-01
jsps58-02
jsps58-03
jsps58-04
jsps58-05
jsps58-06
jsps58-07
jsps58-08
jsps58-09
jsps58-10
jsps58-11
jsps58-12
jsps58-13
jsps58-14
jsps58-15
jsps58-16
jsps58-17
jsps58-18
jsps58-19
jsps58-20
jsps58-21
jsps58-22
jsps58-23
jsps58-24
jsps58-25


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ