ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 และวันที่ 1 กันยายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะเกษตร กำแพงแสน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ
ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน

action-plan58-01
action-plan58-02
action-plan58-03
action-plan58-04
action-plan58-05
action-plan58-06
action-plan58-07
action-plan58-08
action-plan58-09
action-plan58-10
action-plan58-11
action-plan58-12
action-plan58-13
action-plan58-14
action-plan58-15
action-plan58-16
action-plan58-17
action-plan58-18
action-plan58-19
action-plan58-20
action-plan58-21
action-plan58-22
action-plan58-23
action-plan58-24
action-plan58-25
action-plan58-26
action-plan58-27
action-plan58-28
action-plan58-29
action-plan58-30

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ