ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "Studies on morphological and gene expression change during leaf development in rice"
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "Studies on morphological and gene expression change during leaf development in rice" โดย ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัย หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 22 คน
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Studies on morphological and gene expression change during leaf development in rice

rice58-01
rice58-02
rice58-03
rice58-04
rice58-05
rice58-06
rice58-07
rice58-08
rice58-09
rice58-10
rice58-11
rice58-12
rice58-13
rice58-14
rice58-15

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ