ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง
"วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร"
โดยมี นางสาวสุกัลยา กรรณสมบัติ นักวิเคราะห์อาวุโส จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง และบุคลากรของคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 20 คน
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

proposal58-01
proposal58-02
proposal58-03
proposal58-04
proposal58-05
proposal58-06
proposal58-07
proposal58-08
proposal58-09
proposal58-10
proposal58-11
proposal58-12
proposal58-13
proposal58-14
proposal58-15


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ