ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันที่ 29 ธันวาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การสักการะพระพิรุณ ไหว้เจ้าที่และเทพยดาที่รักษาสถานที่ ไหว้ศาลพ่อปู่
และศาลพระภูมิเจ้าที่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา พาโคกทม) พบบุคลากร
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

clgc35_01
clgc35_02
clgc35_03
clgc35_04
clgc35_05
clgc35_06
clgc35_07
clgc35_08
clgc35_09
clgc35_10
clgc35_11
clgc35_12
clgc35_13
clgc35_14
clgc35_15
clgc35_16
clgc35_17
clgc35_18
clgc35_19
clgc35_20
clgc35_21
clgc35_22
clgc35_23
clgc35_24
clgc35_25
clgc35_26
clgc35_27
clgc35_28
clgc35_29
clgc35_30
clgc35_31
clgc35_32
clgc35_33
clgc35_34
clgc35_35
clgc35_36
clgc35_37
clgc35_38
clgc35_39
clgc35_40
clgc35_41
clgc35_42
clgc35_43
clgc35_44
clgc35_45
clgc35_46
clgc35_47
clgc35_48
clgc35_49
clgc35_50
clgc35_51
clgc35_52
clgc35_53
clgc35_54
clgc35_55
clgc35_56
clgc35_57
clgc35_58
clgc35_59
clgc35_60
clgc35_61
clgc35_62
clgc35_63
clgc35_64
clgc35_65
clgc35_66
clgc35_67
clgc35_68
clgc35_69
clgc35_70
clgc35_71
clgc35_72
clgc35_73
clgc35_74
clgc35_75

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ