ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ความเป็นพิษต่อพืชและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 เรื่อง
ความเป็นพิษต่อพืชและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp.
โดย นางสาวศิริพรรณ สุขขัง นักวิจัยปฏิบัติการ หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้าฟังบรรยาย 20 คน
ความเป็นพิษต่อพืชและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย <i>Nostoc</i> sp.

siriphan59-01
siriphan59-02
siriphan59-03
siriphan59-04
siriphan59-05
siriphan59-06
siriphan59-07
siriphan59-08
siriphan59-09
siriphan59-10
siriphan59-11
siriphan59-12
siriphan59-13
siriphan59-14
siriphan59-15
siriphan59-16
siriphan59-17
siriphan59-18
siriphan59-19
siriphan59-20

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ