ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การใช้และดูแลรักษาเครื่องชั่งไฟฟ้า
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 เรื่อง การใช้และดูแลรักษาเครื่องชั่งไฟฟ้า
โดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร
ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน
การใช้และดูแลรักษาเครื่องชั่งไฟฟ้า

weighing59-01
weighing59-02
weighing59-03
weighing59-04
weighing59-05
weighing59-06
weighing59-07
weighing59-08
weighing59-09
weighing59-10
weighing59-11
weighing59-12
weighing59-13
weighing59-14
weighing59-15
weighing59-16
weighing59-17
weighing59-18
weighing59-19
weighing59-20
weighing59-21
weighing59-22
weighing59-23
weighing59-24
weighing59-25
weighing59-26
weighing59-27
weighing59-28
weighing59-29
weighing59-30
weighing59-31
weighing59-32
weighing59-33
weighing59-34
weighing59-35

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ