ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าใช้งาน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
วันที่ 29 มีนาคม 2559
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา
ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช (02031441) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน
เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
โดยมี ผศ.ดร. รัชนี  ฮงประยูร เป็นผู้ควบคุม ดูแลนิสิต
นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

microscope59-2-01
microscope59-2-02
microscope59-2-03
microscope59-2-04
microscope59-2-05
microscope59-2-06
microscope59-2-07
microscope59-2-08
microscope59-2-09
microscope59-2-10
microscope59-2-11
microscope59-2-12
microscope59-2-13
microscope59-2-14
microscope59-2-15
microscope59-2-16
microscope59-2-17
microscope59-2-18
microscope59-2-19
microscope59-2-20
microscope59-2-21
microscope59-2-22
microscope59-2-23
microscope59-2-24

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ