ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 เรื่อง
การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ให้กับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้การเขียนบทความ
เพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
ในการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่นักวิจัยรุ่นต่อไป
วิทยากรโดย ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 14 คน
การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

pubs59-01
pubs59-02
pubs59-03
pubs59-04
pubs59-05
pubs59-06
pubs59-07
pubs59-08
pubs59-09
pubs59-10
pubs59-11
pubs59-12
pubs59-13
pubs59-14
pubs59-15
pubs59-16
pubs59-17
pubs59-18
pubs59-19
pubs59-20
pubs59-21
pubs59-22
pubs59-23
pubs59-24
pubs59-25
pubs59-26
pubs59-27
pubs59-28
pubs59-29
pubs59-30
pubs59-31
pubs59-32
pubs59-33
pubs59-34
pubs59-35

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ