ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10
วันที่ 1 กันยายน 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมจัดฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 55 คน ในโครงการ
ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10 (Agriculture Executive Junior Camp)
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 จัดโดย คณะเกษตร กำแพงแสน
ในหัวข้อเรื่อง "Herbal Section: สมุนไพรไม่ตกเทรนด์"
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10

agextjr10-01
agextjr10-02
agextjr10-03
agextjr10-04
agextjr10-05
agextjr10-06
agextjr10-07
agextjr10-08
agextjr10-09
agextjr10-10
agextjr10-11
agextjr10-12
agextjr10-13
agextjr10-14
agextjr10-15
agextjr10-16
agextjr10-17
agextjr10-18
agextjr10-19
agextjr10-20
agextjr10-21
agextjr10-22
agextjr10-23
agextjr10-24
agextjr10-25
agextjr10-26
agextjr10-27
agextjr10-28
agextjr10-29
agextjr10-30
agextjr10-31
agextjr10-32
agextjr10-33
agextjr10-34
agextjr10-35
agextjr10-36
agextjr10-37
agextjr10-38
agextjr10-39
agextjr10-40
agextjr10-41
agextjr10-42
agextjr10-43
agextjr10-44
agextjr10-45

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ