ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานทำบุญครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
พิธีสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ไหว้เจ้าที่และเทพยดาที่รักษาสถานที่ ไหว้ศาลพ่อปู่และ
ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเช้า พระอาจารย์นิพนธ์ ธมฺมทีโป
วัดป่าปฐมชัย จ. นครปฐม แสดงพระธรรมเทศนา บุคลากรนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บุคลากรร่วมกันปลูกต้นถั่วบราซิล ณ บริเวณรอบต้นนนทรีทรงปลูก
ด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
งานทำบุญครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

พิธีสักการะและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
clgc36-001
clgc36-002
clgc36-003
clgc36-004
clgc36-005
clgc36-006
clgc36-007
clgc36-008
clgc36-009
clgc36-010
clgc36-011
clgc36-012
clgc36-013
clgc36-014
clgc36-015
clgc36-016
clgc36-017
clgc36-018
clgc36-019
clgc36-020
clgc36-021
clgc36-022
clgc36-023
clgc36-024
clgc36-025
clgc36-026
clgc36-027
clgc36-028
clgc36-029
clgc36-030
clgc36-031
clgc36-032
clgc36-033
clgc36-034
clgc36-035
clgc36-036
clgc36-037
clgc36-038
clgc36-039
clgc36-040
clgc36-041
clgc36-042
clgc36-043
clgc36-044
clgc36-045
clgc36-046
clgc36-047
clgc36-048
clgc36-049
clgc36-050
clgc36-051
clgc36-052
clgc36-053
clgc36-054
clgc36-055
clgc36-056
clgc36-057
clgc36-058
clgc36-059
clgc36-060
clgc36-061
clgc36-062
clgc36-063
clgc36-064
clgc36-065
clgc36-066
clgc36-067
clgc36-068
clgc36-069
clgc36-070
clgc36-071
clgc36-072
clgc36-073
clgc36-074
clgc36-075
clgc36-076
clgc36-077
clgc36-078
clgc36-079
clgc36-080


ปลูกต้นถั่วบราซิล ณ บริเวณรอบต้นนนทรีทรงปลูก
clgc36-081
clgc36-082
clgc36-083
clgc36-084
clgc36-085
clgc36-086
clgc36-087
clgc36-088
clgc36-089
clgc36-090
clgc36-091
clgc36-092
clgc36-093
clgc36-094
clgc36-095
clgc36-096
clgc36-097
clgc36-098
clgc36-099
clgc36-100
clgc36-101
clgc36-102
clgc36-103
clgc36-104
clgc36-105
clgc36-106
clgc36-107
clgc36-108
clgc36-109
clgc36-110
clgc36-111
clgc36-112
clgc36-113
clgc36-114
clgc36-115
clgc36-116
clgc36-117
clgc36-118
clgc36-119
clgc36-120
clgc36-121
clgc36-122
clgc36-123
clgc36-124
clgc36-125
clgc36-126
clgc36-127
clgc36-128
clgc36-129
clgc36-130


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ