ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การเรียนการสอนวิชา 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชา 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัยชำนาญการ เป็นอาจารย์พิเศษ
บรรยายในหัวข้อ "Electron Microscope"
การเรียนการสอนวิชา 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

microscope60-1-01
microscope60-1-02
microscope60-1-03
microscope60-1-04
microscope60-1-05
microscope60-1-06
microscope60-1-07
microscope60-1-08
microscope60-1-09
microscope60-1-10

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ