ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยา
วันที่ 8 มีนาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยา ในหัวข้อ การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ให้กับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(วมว.) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
การเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยา

kuskps60_micro-01
kuskps60_micro-02
kuskps60_micro-03
kuskps60_micro-04
kuskps60_micro-05
kuskps60_micro-06
kuskps60_micro-07
kuskps60_micro-08
kuskps60_micro-09
kuskps60_micro-10
kuskps60_micro-11
kuskps60_micro-12
kuskps60_micro-13
kuskps60_micro-14
kuskps60_micro-15
kuskps60_micro-16
kuskps60_micro-17
kuskps60_micro-18
kuskps60_micro-19
kuskps60_micro-20
kuskps60_micro-21
kuskps60_micro-22
kuskps60_micro-23
kuskps60_micro-24
kuskps60_micro-25


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ