ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การแนะนำกิจกรรมขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ในเอเชีย
และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูงเพื่องานวิจัย"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ให้กับบุคลากรของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และผู้สนใจทั่วไป โดยวิทยากรจาก
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 33 คน
การแนะนำกิจกรรมขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ในเอเชีย และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

jsps60-01
jsps60-02
jsps60-03
jsps60-04
jsps60-05
jsps60-06
jsps60-07
jsps60-08
jsps60-09
jsps60-10
jsps60-11
jsps60-12
jsps60-13
jsps60-14
jsps60-15
jsps60-16
jsps60-17
jsps60-18
jsps60-19
jsps60-20
jsps60-21
jsps60-22
jsps60-23
jsps60-24
jsps60-25
jsps60-26
jsps60-27
jsps60-28
jsps60-29
jsps60-30
jsps60-31
jsps60-32
jsps60-33
jsps60-34
jsps60-35
jsps60-36
jsps60-37
jsps60-38
jsps60-39
jsps60-40
jsps60-41
jsps60-42
jsps60-43
jsps60-44
jsps60-45
jsps60-46
jsps60-47
jsps60-48
jsps60-49
jsps60-50


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ