ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูง
เพื่องานวิจัย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูงเพื่องานวิจัย"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ให้กับบุคลากรของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และผู้สนใจทั่วไป โดยวิทยากรจาก
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 33 คน
การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูงเพื่องานวิจัย

leica60-01
leica60-02
leica60-03
leica60-04
leica60-05
leica60-06
leica60-07
leica60-08
leica60-09
leica60-10
leica60-11
leica60-12
leica60-13
leica60-14
leica60-15
leica60-16
leica60-17
leica60-18
leica60-19
leica60-20
leica60-21
leica60-22
leica60-23
leica60-24
leica60-25
leica60-26
leica60-27
leica60-28
leica60-29
leica60-30
leica60-31
leica60-32
leica60-33
leica60-34
leica60-35
leica60-36
leica60-37
leica60-38
leica60-39
leica60-40
leica60-41
leica60-42
leica60-43
leica60-44
leica60-45
leica60-46
leica60-47
leica60-48
leica60-49
leica60-50
leica60-51
leica60-52
leica60-53
leica60-54
leica60-55
leica60-56
leica60-57
leica60-58
leica60-59
leica60-60
leica60-61
leica60-62
leica60-63
leica60-64
leica60-65


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ