ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสุข
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสุข"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง วิทยากรโดย
รศ.นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ให้กับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถานีวิจัยกาญจนบุรี และสถานีวิจัยสิทธิพรกฎดากร รวม 71 คน ณ ห้องนนทรีสีทอง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสุข

learning60-01
learning60-02
learning60-03
learning60-04
learning60-05
learning60-06
learning60-07
learning60-08
learning60-09
learning60-10
learning60-11
learning60-12
learning60-13
learning60-14
learning60-15
learning60-16
learning60-17
learning60-18
learning60-19
learning60-20
learning60-21
learning60-22
learning60-23
learning60-24
learning60-25
learning60-26
learning60-27
learning60-28
learning60-29
learning60-30


ฝึกฟังด้วยใจ: เปิดใจคุย - ใส่ใจฟัง
learning60-31
learning60-32
learning60-33
learning60-34
learning60-35
learning60-36
learning60-37
learning60-38
learning60-39
learning60-40
learning60-41
learning60-42
learning60-43
learning60-44
learning60-45
learning60-46
learning60-47
learning60-48
learning60-49
learning60-50
learning60-51
learning60-52
learning60-53
learning60-54
learning60-55


ฝึกเฝ้าดูใจตัวเอง
learning60-56
learning60-57
learning60-58
learning60-59
learning60-60
learning60-61
learning60-62
learning60-63
learning60-64
learning60-65
learning60-66
learning60-67
learning60-68
learning60-69
learning60-70
learning60-71
learning60-72
learning60-73
learning60-74
learning60-75
learning60-76
learning60-77
learning60-78
learning60-79
learning60-80
learning60-81
learning60-82
learning60-83
learning60-84
learning60-85
learning60-86
learning60-87
learning60-88
learning60-89
learning60-90
learning60-91
learning60-92
learning60-93
learning60-94
learning60-95


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ