ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ปลูกต้นดาวเรือง 1,380 ต้น
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 1,380 ต้น ดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ปลูกต้นดาวเรือง 1,380 ต้น