ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
กิจกรรมเรียนรู้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง ไม้หอม สกัดสารจากพืช และโครมาโทรกราฟี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงสะพาน 2 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ รวม 55 คน
ในโครงการค่ายวิชาการ "วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย" ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 จัดโดย
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
กิจกรรมเรียนรู้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

bodin3-60-01
bodin3-60-02
bodin3-60-03
bodin3-60-04
bodin3-60-05
bodin3-60-06
bodin3-60-07
bodin3-60-08
bodin3-60-09
bodin3-60-10
bodin3-60-11
bodin3-60-12
bodin3-60-13
bodin3-60-14
bodin3-60-15
bodin3-60-16
bodin3-60-17
bodin3-60-18
bodin3-60-19
bodin3-60-20
bodin3-60-21
bodin3-60-22
bodin3-60-23
bodin3-60-24
bodin3-60-25
bodin3-60-26
bodin3-60-27
bodin3-60-28
bodin3-60-29
bodin3-60-30

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ