ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ทำบุญครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดช
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ทำบุญครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดช

king9-01
king9-02
king9-03
king9-04
king9-05
king9-06
king9-07
king9-08
king9-09
king9-10
king9-11
king9-12
king9-13
king9-14
king9-15
king9-16
king9-17
king9-18
king9-19
king9-20
king9-21
king9-22
king9-23
king9-24
king9-25
king9-26
king9-27
king9-28
king9-29
king9-30
king9-31
king9-32
king9-33
king9-34
king9-35
king9-36
king9-37
king9-38
king9-39
king9-40
king9-41
king9-42
king9-43
king9-44
king9-45
king9-46
king9-47
king9-48
king9-49
king9-50
king9-51
king9-52
king9-53
king9-54
king9-55
king9-56
king9-57
king9-58
king9-59
king9-60
king9-61
king9-62
king9-63
king9-64
king9-65
king9-66
king9-67
king9-68
king9-69
king9-70

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ