ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดนิทรรศการทางวิชาการ การฝึกอบรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

นิทรรศการทางวิชาการ
(ดาวน์โหลดโปสเตอร์งานวิจัย)
kps60-001
kps60-002
kps60-003
kps60-004
kps60-005
kps60-006
kps60-007
kps60-008
kps60-009
kps60-010
kps60-011
kps60-012
kps60-013
kps60-014
kps60-015
kps60-016
kps60-017
kps60-018
kps60-019
kps60-020
kps60-021
kps60-022
kps60-023
kps60-024
kps60-025
kps60-026
kps60-027
kps60-028
kps60-029
kps60-030
kps60-031
kps60-032
kps60-033
kps60-034
kps60-035
kps60-036
kps60-037
kps60-038
kps60-039
kps60-040
kps60-041
kps60-042
kps60-043
kps60-044
kps60-045
kps60-046
kps60-047
kps60-048
kps60-049
kps60-050
kps60-051
kps60-052
kps60-053
kps60-054
kps60-055
kps60-056
kps60-057
kps60-058
kps60-059
kps60-060
kps60-061
kps60-062
kps60-063
kps60-064
kps60-065
kps60-066
kps60-067
kps60-068
kps60-069
kps60-070
kps60-071
kps60-072
kps60-073
kps60-074
kps60-075
kps60-076
kps60-077
kps60-078
kps60-079
kps60-080
kps60-081
kps60-082
kps60-083
kps60-084
kps60-085
kps60-086
kps60-087
kps60-088
kps60-089
kps60-090


การฝึกอบรม
(การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง | กากน้ำหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช | การผลิตวัสดุเพาะอย่างง่าย | การสร้างและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายสำหรับบ้านเรือนและโรงงานขนาดเล็ก | การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ | การทำน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพฯ | โยเกิร์ตพร้อมดื่มทำเองง่ายๆ | ข้าวหมากหลากสี | การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองในครัวเรือน | การแปรรูปกล้วย | การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนเพื่อการค้า)
kps60-091
kps60-092
kps60-093
kps60-094
kps60-095
kps60-096
kps60-097
kps60-098
kps60-099
kps60-100
kps60-101
kps60-102
kps60-103
kps60-104
kps60-105
kps60-106
kps60-107
kps60-108
kps60-109
kps60-110
kps60-111
kps60-112
kps60-113
kps60-114
kps60-115
kps60-116
kps60-117
kps60-118
kps60-119
kps60-120
kps60-121
kps60-122
kps60-123
kps60-124
kps60-125
kps60-126
kps60-127
kps60-128
kps60-129
kps60-130
kps60-131
kps60-132
kps60-133
kps60-134
kps60-135
kps60-136
kps60-137
kps60-138
kps60-139
kps60-140
kps60-141
kps60-142
kps60-143
kps60-144
kps60-145
kps60-146
kps60-147
kps60-148
kps60-149
kps60-150
kps60-151
kps60-152
kps60-153
kps60-154
kps60-155
kps60-156
kps60-157
kps60-158
kps60-159
kps60-160
kps60-161
kps60-162
kps60-163
kps60-164
kps60-165
kps60-166
kps60-167
kps60-168
kps60-169
kps60-170
kps60-171
kps60-172
kps60-173
kps60-174
kps60-175
kps60-176
kps60-177
kps60-178
kps60-179
kps60-180
kps60-181
kps60-182
kps60-183
kps60-184
kps60-185
kps60-186
kps60-187
kps60-188
kps60-189
kps60-190


จำหน่ายผลิตภัณฑ์
kps60-191
kps60-192
kps60-193
kps60-194
kps60-195
kps60-196
kps60-197
kps60-198
kps60-199
kps60-200
kps60-201
kps60-202
kps60-203
kps60-204
kps60-205
kps60-206
kps60-207
kps60-208
kps60-209
kps60-210
kps60-211
kps60-212
kps60-213
kps60-214
kps60-215
kps60-216
kps60-217
kps60-218
kps60-219
kps60-220
kps60-221
kps60-222
kps60-223
kps60-224
kps60-225
kps60-226
kps60-227
kps60-228
kps60-229
kps60-230

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ