ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีพิธีสักการะพระพิรุณ
เจ้าที่และเทพยดาที่รักษาสถานที่ ศาลพ่อปู่ ศาลตายาย พระภูมิเจ้าที่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล ถ่ายรูปหมู่บุคลากร หัวหน้าศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กล่าวอวยพร
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และสันทนาการ
ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

clgc37-001
clgc37-002
clgc37-003
clgc37-004
clgc37-005
clgc37-006
clgc37-007
clgc37-008
clgc37-009
clgc37-010
clgc37-011
clgc37-012
clgc37-013
clgc37-014
clgc37-015
clgc37-016
clgc37-017
clgc37-018
clgc37-019
clgc37-020
clgc37-021
clgc37-022
clgc37-023
clgc37-024
clgc37-025
clgc37-026
clgc37-027
clgc37-028
clgc37-029
clgc37-030
clgc37-031
clgc37-032
clgc37-033
clgc37-034
clgc37-035
clgc37-036
clgc37-037
clgc37-038
clgc37-039
clgc37-040
clgc37-041
clgc37-042
clgc37-043
clgc37-044
clgc37-045
clgc37-046
clgc37-047
clgc37-048
clgc37-049
clgc37-050
clgc37-051
clgc37-052
clgc37-053
clgc37-054
clgc37-055
clgc37-056
clgc37-057
clgc37-058
clgc37-059
clgc37-060
clgc37-061
clgc37-062
clgc37-063
clgc37-064
clgc37-065
clgc37-066
clgc37-067
clgc37-068
clgc37-069
clgc37-070
clgc37-071
clgc37-072
clgc37-073
clgc37-074
clgc37-075
clgc37-076
clgc37-077
clgc37-078
clgc37-079
clgc37-080
clgc37-081
clgc37-082
clgc37-083
clgc37-084
clgc37-085
clgc37-086
clgc37-087
clgc37-088
clgc37-089
clgc37-090
clgc37-091
clgc37-092
clgc37-093
clgc37-094
clgc37-095
clgc37-096
clgc37-097
clgc37-098
clgc37-099
clgc37-100
clgc37-101
clgc37-102
clgc37-103
clgc37-104
clgc37-105
clgc37-106
clgc37-107
clgc37-108
clgc37-109
clgc37-110
clgc37-111
clgc37-112
clgc37-113
clgc37-114
clgc37-115
clgc37-116
clgc37-117
clgc37-118
clgc37-119
clgc37-120
clgc37-121
clgc37-122
clgc37-123
clgc37-124
clgc37-125
clgc37-126
clgc37-127
clgc37-128
clgc37-129
clgc37-130
clgc37-131
clgc37-132
clgc37-133
clgc37-134
clgc37-135
clgc37-136
clgc37-137
clgc37-138
clgc37-139
clgc37-140
clgc37-141
clgc37-142
clgc37-143
clgc37-144
clgc37-145
clgc37-146
clgc37-147
clgc37-148
clgc37-149
clgc37-150


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ