ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดพิธีสรงน้ำพ่อปู่ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2561

songkran61-01
songkran61-02
songkran61-03
songkran61-04
songkran61-05
songkran61-06
songkran61-07
songkran61-08
songkran61-09
songkran61-10
songkran61-11
songkran61-12
songkran61-13
songkran61-14
songkran61-15
songkran61-16
songkran61-17
songkran61-18
songkran61-19
songkran61-20
songkran61-21
songkran61-22
songkran61-23
songkran61-24
songkran61-25

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ