ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง
"รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2561 ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง"
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2561"
ณ ห้องนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2561

เราเรียนรู้อะไรจากเซลล์เพาะเลี้ยงของแมลง
(What do we learn from insect cell cultures ?)

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี
km61-final-lecture-01
km61-final-lecture-02
km61-final-lecture-03
km61-final-lecture-04
km61-final-lecture-05
km61-final-lecture-06
km61-final-lecture-07
km61-final-lecture-08
km61-final-lecture-09
km61-final-lecture-10
36 ปี การสั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตวัสดุปลูก
คุณอุดม แก้วสุวรรณ์
km61-final-lecture-11
km61-final-lecture-12
km61-final-lecture-13
km61-final-lecture-14
km61-final-lecture-15
เทคนิคและวิธีการในการทำงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ดร. สุรัตน์วดี จิวะจินดา
km61-final-lecture-16
km61-final-lecture-17
km61-final-lecture-18
km61-final-lecture-19
km61-final-lecture-20
km61-final-lecture-21
km61-final-lecture-22
km61-final-lecture-23
km61-final-lecture-24

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ