ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "Safety Training"
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "Safety Training" วิทยากรโดย คุณวรรณศิริ มากชิต ผู้จัดการส่วนเคมีภัณฑ์ธุรกิจเคมี และตัวแทนจำหน่าย บริษัท เมอร์ค จำกัด ณ ห้องนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง

km61-safety-01
km61-safety-02
km61-safety-03
km61-safety-04
km61-safety-05
km61-safety-06
km61-safety-07
km61-safety-08
km61-safety-09
km61-safety-10
km61-safety-11
km61-safety-12
km61-safety-13
km61-safety-14
km61-safety-15
km61-safety-16
km61-safety-17
km61-safety-18
km61-safety-19
km61-safety-20
km61-safety-21
km61-safety-22
km61-safety-23
km61-safety-24
km61-safety-25

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ