ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
วันที่ 25 กันยายน 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "ห่างกันยังห่วงใย ห่างไกลใจผูกพัน" ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ดังนี้ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา คุณอุดม แก้วสุวรรณ์ คุณสมร มณีเนตร และ
คุณสมร พึ่งนุสนธิ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

retire61-001
retire61-002
retire61-003
retire61-004
retire61-005
retire61-006
retire61-007
retire61-008
retire61-009
retire61-010
retire61-011
retire61-012
retire61-013
retire61-014
retire61-015
retire61-016
retire61-017
retire61-018
retire61-019
retire61-020
retire61-021
retire61-022
retire61-023
retire61-024
retire61-025
retire61-026
retire61-027
retire61-028
retire61-029
retire61-030
retire61-031
retire61-032
retire61-033
retire61-034
retire61-035
retire61-036
retire61-037
retire61-038
retire61-039
retire61-040
retire61-041
retire61-042
retire61-043
retire61-044
retire61-045
retire61-046
retire61-047
retire61-048
retire61-049
retire61-050
retire61-051
retire61-052
retire61-053
retire61-054
retire61-055
retire61-056
retire61-057
retire61-058
retire61-059
retire61-060
retire61-061
retire61-062
retire61-063
retire61-064
retire61-065
retire61-066
retire61-067
retire61-068
retire61-069
retire61-070
retire61-071
retire61-072
retire61-073
retire61-074
retire61-075
retire61-076
retire61-077
retire61-078
retire61-079
retire61-080
retire61-081
retire61-082
retire61-083
retire61-084
retire61-085
retire61-086
retire61-087
retire61-088
retire61-089
retire61-090
retire61-091
retire61-092
retire61-093
retire61-094
retire61-095
retire61-096
retire61-097
retire61-098
retire61-099
retire61-100
retire61-101
retire61-102
retire61-103
retire61-104
retire61-105
retire61-106
retire61-107
retire61-108
retire61-109
retire61-110
retire61-111
retire61-112
retire61-113
retire61-114
retire61-115
retire61-116
retire61-117
retire61-118
retire61-119
retire61-120
retire61-121
retire61-122
retire61-123
retire61-124
retire61-125


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ