ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การเรียนการสอนวิชา 02031491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชา 02031491
เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช (Research Techniques in Plant Pathology) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
จำนวน 18 คน เข้าใช้กล้องกล้องจุลทรรศน์-อิเล็กตรอน ณ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
การเรียนการสอนวิชา 02031491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช

rtpp61-01
rtpp61-02
rtpp61-03
rtpp61-04
rtpp61-05
rtpp61-06
rtpp61-07
rtpp61-08
rtpp61-09
rtpp61-10
rtpp61-11
rtpp61-12
rtpp61-13
rtpp61-14
rtpp61-15
rtpp61-16
rtpp61-17
rtpp61-18
rtpp61-19
rtpp61-20


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ