ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดนิทรรศการทางวิชาการ การฝึกอบรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561
ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

นิทรรศการทางวิชาการ เกษตรทันสมัย อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
(ดาวน์โหลดโปสเตอร์งานวิจัย)
kps61-001
kps61-002
kps61-003
kps61-004
kps61-005
kps61-006
kps61-007
kps61-008
kps61-009
kps61-010
kps61-011
kps61-012
kps61-013
kps61-014
kps61-015
kps61-016
kps61-017
kps61-018
kps61-019
kps61-020
kps61-021
kps61-022
kps61-023
kps61-024
kps61-025
kps61-026
kps61-027
kps61-028
kps61-029
kps61-030
kps61-031
kps61-032
kps61-033
kps61-034
kps61-035
kps61-036
kps61-037
kps61-038
kps61-039
kps61-040
kps61-041
kps61-042
kps61-043
kps61-044
kps61-045
kps61-046
kps61-047
kps61-048
kps61-049
kps61-050


การฝึกอบรม
(การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงโดยไม่กลับกอง | แยมกล้วยน้ำว้าผสมมะนาวโห่ | สร้างแรงจูงใจการปลูกผักปลอดสารพิษและผักเพื่อสุขภาพ | การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง | การผสมพันธุ์ถั่ว | การผลิตผักโขมจิ๋วและไมโครกรีนสหาย | การทำแหนมอนามัย | การยกระดับผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล | "โดรน" เพื่อการเกษตร 4.0 | การทำขิงผงสำเร็จรูป | การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองในครัวเรือน | การผลิตวัสดุปลูกจากกาบมะพร้าวโดยไม่ใช้ดิน | แยมกล้วยน้ำว้าผสมมะนาวโห่ | การปลูกกล้วยให้มีคุณภาพ | รากสามสิบแช่อิ่ม)
kps61-051
kps61-052
kps61-053
kps61-054
kps61-055
kps61-056
kps61-057
kps61-058
kps61-059
kps61-060
kps61-061
kps61-062
kps61-063
kps61-064
kps61-065
kps61-066
kps61-067
kps61-068
kps61-069
kps61-070
kps61-071
kps61-072
kps61-073
kps61-074
kps61-075
kps61-076
kps61-077
kps61-078
kps61-079
kps61-080
kps61-081
kps61-082
kps61-083
kps61-084
kps61-085
kps61-086
kps61-087
kps61-088
kps61-089
kps61-090
kps61-091
kps61-092
kps61-093
kps61-094
kps61-095
kps61-096
kps61-097
kps61-098
kps61-099
kps61-100
kps61-101
kps61-102
kps61-103
kps61-104
kps61-105
kps61-106
kps61-107
kps61-108
kps61-109
kps61-110
kps61-111
kps61-112
kps61-113
kps61-114
kps61-115
kps61-116
kps61-117
kps61-118
kps61-119
kps61-120
kps61-121
kps61-122
kps61-123
kps61-124
kps61-125
kps61-126
kps61-127
kps61-128
kps61-129
kps61-130
kps61-131
kps61-132
kps61-133
kps61-134
kps61-135
kps61-136
kps61-137
kps61-138
kps61-139
kps61-140
kps61-141
kps61-142
kps61-143
kps61-144
kps61-145
kps61-146
kps61-147
kps61-148
kps61-149
kps61-150
kps61-151
kps61-152
kps61-153
kps61-154
kps61-155
kps61-156
kps61-157
kps61-158
kps61-159
kps61-160
kps61-161
kps61-162
kps61-163
kps61-164
kps61-165
kps61-166
kps61-167
kps61-168
kps61-169
kps61-170
kps61-171
kps61-172
kps61-173
kps61-174
kps61-175
kps61-176
kps61-177
kps61-178
kps61-179
kps61-180


จำหน่ายผลิตภัณฑ์
kps61-181
kps61-182
kps61-183
kps61-184
kps61-185
kps61-186
kps61-187
kps61-188
kps61-189
kps61-190
kps61-191
kps61-192
kps61-193
kps61-194
kps61-195

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ