ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
วันที่ 12-13 มีนาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 56 คน
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

การผสมเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
kuskps61-01
kuskps61-02
kuskps61-03
kuskps61-04
kuskps61-05
kuskps61-06
kuskps61-07
kuskps61-08
kuskps61-09
kuskps61-10
kuskps61-11
kuskps61-12
kuskps61-13
kuskps61-14
kuskps61-15
kuskps61-16
kuskps61-17
kuskps61-18
kuskps61-19
kuskps61-20
kuskps61-21
kuskps61-22
kuskps61-23
kuskps61-24
kuskps61-25
การสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณฟินอลิกรวม
kuskps61-26
kuskps61-27
kuskps61-28
kuskps61-29
kuskps61-30
kuskps61-31
kuskps61-32
kuskps61-33
kuskps61-34
kuskps61-35
kuskps61-36
kuskps61-37
kuskps61-38
kuskps61-39
kuskps61-40
kuskps61-41
kuskps61-42
kuskps61-43
kuskps61-44
kuskps61-45
เรียนรู้...วิเคราะห์น้ำดี - น้ำเสีย
kuskps61-46
kuskps61-47
kuskps61-48
kuskps61-49
kuskps61-50
kuskps61-51
kuskps61-52
kuskps61-53
kuskps61-54
kuskps61-55
kuskps61-56
kuskps61-57
kuskps61-58
kuskps61-59
kuskps61-60
การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
kuskps61-61
kuskps61-62
kuskps61-63
kuskps61-64
kuskps61-65
kuskps61-66
kuskps61-67
kuskps61-68
kuskps61-69
kuskps61-70
kuskps61-71
kuskps61-72
kuskps61-73
kuskps61-74
kuskps61-75
kuskps61-76
kuskps61-77
kuskps61-78
kuskps61-79
kuskps61-80
kuskps61-81
kuskps61-82
kuskps61-83
kuskps61-84
kuskps61-85

หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์