ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 124 คน
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6

ดินและการวิเคราะห์สมบัติของดิน (ม. 4)
nongsua61-3-01
nongsua61-3-02
nongsua61-3-03
nongsua61-3-04
nongsua61-3-05
nongsua61-3-06
nongsua61-3-07
nongsua61-3-08
nongsua61-3-09
nongsua61-3-10
nongsua61-3-11
nongsua61-3-12
nongsua61-3-13
nongsua61-3-14
nongsua61-3-15
nongsua61-3-16
nongsua61-3-17
nongsua61-3-18
nongsua61-3-19
nongsua61-3-20
nongsua61-3-21
nongsua61-3-22
nongsua61-3-23
nongsua61-3-24
nongsua61-3-25
nongsua61-3-26
nongsua61-3-27
nongsua61-3-28
nongsua61-3-29
nongsua61-3-30
nongsua61-3-31
nongsua61-3-32
nongsua61-3-33
nongsua61-3-34
nongsua61-3-35
การเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (ม. 5)
nongsua61-3-36
nongsua61-3-37
nongsua61-3-38
nongsua61-3-39
nongsua61-3-40
nongsua61-3-41
nongsua61-3-42
nongsua61-3-43
nongsua61-3-44
nongsua61-3-45
nongsua61-3-46
nongsua61-3-47
nongsua61-3-48
nongsua61-3-49
nongsua61-3-50
น้ำมันหอมระเหยและการทำยาหม่อง (ม. 6)
nongsua61-3-51
nongsua61-3-52
nongsua61-3-53
nongsua61-3-54
nongsua61-3-55
nongsua61-3-56
nongsua61-3-57
nongsua61-3-58
nongsua61-3-59
nongsua61-3-60
nongsua61-3-61
nongsua61-3-62
nongsua61-3-63
nongsua61-3-64
nongsua61-3-65
nongsua61-3-66
nongsua61-3-67
nongsua61-3-68
nongsua61-3-69
nongsua61-3-70


หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์