ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน

fertilizer14-01
fertilizer14-02
fertilizer14-03
fertilizer14-04
fertilizer14-05
fertilizer14-06
fertilizer14-07
fertilizer14-08
fertilizer14-09
fertilizer14-10
fertilizer14-11
fertilizer14-12
fertilizer14-13
fertilizer14-14
fertilizer14-15
fertilizer14-16
fertilizer14-17
fertilizer14-18
fertilizer14-19
fertilizer14-20
fertilizer14-21
fertilizer14-22
fertilizer14-23
fertilizer14-24
fertilizer14-25
fertilizer14-26
fertilizer14-27
fertilizer14-28
fertilizer14-29
fertilizer14-30
fertilizer14-31
fertilizer14-32
fertilizer14-33
fertilizer14-34
fertilizer14-35
fertilizer14-36
fertilizer14-37
fertilizer14-38
fertilizer14-39
fertilizer14-40

หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม