ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 30 คน
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

tissue-doae-01
tissue-doae-02
tissue-doae-03
tissue-doae-04
tissue-doae-05
tissue-doae-06
tissue-doae-07
tissue-doae-08
tissue-doae-09
tissue-doae-10
tissue-doae-11
tissue-doae-12
tissue-doae-13
tissue-doae-14
tissue-doae-15
tissue-doae-16
tissue-doae-17
tissue-doae-18
tissue-doae-19
tissue-doae-20
tissue-doae-21
tissue-doae-22
tissue-doae-23
tissue-doae-24
tissue-doae-25
tissue-doae-26
tissue-doae-27
tissue-doae-28
tissue-doae-29
tissue-doae-30
tissue-doae-31
tissue-doae-32
tissue-doae-33
tissue-doae-34
tissue-doae-35
tissue-doae-36
tissue-doae-37
tissue-doae-38
tissue-doae-39
tissue-doae-40
tissue-doae-41
tissue-doae-42
tissue-doae-43
tissue-doae-44
tissue-doae-45
tissue-doae-46
tissue-doae-47
tissue-doae-48
tissue-doae-49
tissue-doae-50


หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม