ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Agriculture,
Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 22 มกราคม 2561
คณะเกษตร กำแพงแสน นำคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Agriculture,
Niigata University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Agriculture, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

niigata61-01
niigata61-02
niigata61-03
niigata61-04
niigata61-05
niigata61-06
niigata61-07
niigata61-08
niigata61-09
niigata61-10
niigata61-11
niigata61-12
niigata61-13
niigata61-14
niigata61-15
niigata61-16
niigata61-17
niigata61-18
niigata61-19
niigata61-20
niigata61-21
niigata61-22
niigata61-23
niigata61-24
niigata61-25
niigata61-26
niigata61-27
niigata61-28
niigata61-29
niigata61-30
niigata61-31
niigata61-32
niigata61-33
niigata61-34
niigata61-35
niigata61-36
niigata61-37
niigata61-38
niigata61-39
niigata61-40

หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน