ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 5 กันยายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ รวม 33 คน ศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

mcru61-01
mcru61-02
mcru61-03
mcru61-04
mcru61-05
mcru61-06
mcru61-07
mcru61-08
mcru61-09
mcru61-10
mcru61-11
mcru61-12
mcru61-13
mcru61-14
mcru61-15
mcru61-16
mcru61-17
mcru61-18
mcru61-19
mcru61-20
mcru61-21
mcru61-22
mcru61-23
mcru61-24
mcru61-25
mcru61-26
mcru61-27
mcru61-28
mcru61-29
mcru61-30
mcru61-31
mcru61-32
mcru61-33
mcru61-34
mcru61-35
mcru61-36
mcru61-37
mcru61-38
mcru61-39
mcru61-40
mcru61-41
mcru61-42
mcru61-43
mcru61-44
mcru61-45
mcru61-46
mcru61-47
mcru61-48
mcru61-49
mcru61-50
mcru61-51
mcru61-52
mcru61-53
mcru61-54
mcru61-55
mcru61-56
mcru61-57
mcru61-58
mcru61-59
mcru61-60


หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน