ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
โครงการ "ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส" คณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 3 มกราคม 2562
บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
เข้าร่วมโครงการ "ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส" ภายใต้โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร
คณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรมในงาน รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ
กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ และจับรางวัลให้แก่บุคลากร ชมวีดีทัศน์ภาพกิจกรรมปีที่ผ่านมา และกิจกรรมนันทนาการ
ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส

newyear2562-01
newyear2562-02
newyear2562-03
newyear2562-04
newyear2562-05
newyear2562-06
newyear2562-07
newyear2562-08
newyear2562-09
newyear2562-10
newyear2562-11
newyear2562-12
newyear2562-13
newyear2562-14
newyear2562-15
newyear2562-16
newyear2562-17
newyear2562-18
newyear2562-19
newyear2562-20
newyear2562-21
newyear2562-22
newyear2562-23
newyear2562-24
newyear2562-25

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ