ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ทำบุญครบรอบ 100 วัน แด่ ดร. จรูญ คำนวนตา
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดพิธีทำบุญครบรอบ 100 วัน แด่ ดร. จรูญ คำนวนตา อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
(24 เมษายน 2523 - 30 มีนาคม 2524) ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ทำบุญครบรอบ 100 วัน ดร. จรูญ คำนวนตา

charoon-00
charoon-01
charoon-02
charoon-03
charoon-04
charoon-05
charoon-06
charoon-07
charoon-08
charoon-09
charoon-10
charoon-11
charoon-12
charoon-13
charoon-14
charoon-15
charoon-16
charoon-17
charoon-18
charoon-19
charoon-20
charoon-21
charoon-22
charoon-23
charoon-24
charoon-25
charoon-26
charoon-27
charoon-28
charoon-29
charoon-30
charoon-31
charoon-32
charoon-33
charoon-34
charoon-35
charoon-36
charoon-37
charoon-38
charoon-39
charoon-40
charoon-41
charoon-42
charoon-43
charoon-44
charoon-45
charoon-46
charoon-47
charoon-48
charoon-50


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ