ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 18 มีนาคม 2562
บุคลกรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เข้าร่วมโครงการ
"สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร" และ โครงการ "วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน"
จัดโดย คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณ สักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยฯ รางวัลนิสิตสร้างชื่อเสียง
และมอบโล่ผู้มีอุปการะคุณ พิธีรดน้ำขอพรจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส และรับประทานอาหารร่วมกัน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน

agri62-01
agri62-02
agri62-03
agri62-04
agri62-05
agri62-06
agri62-07
agri62-08
agri62-09
agri62-10
agri62-11
agri62-12
agri62-13
agri62-14
agri62-15
agri62-16
agri62-17
agri62-18
agri62-19
agri62-20

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ