ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan
เพื่อรับฟังการแนะนำทุน JSPS ที่ส่งเสริมงานวิจัยระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก Ronpaku Fellowship
และหลากหลายวิชาการ ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 11 คน
กำหนดการ
Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan

jsps62-01
jsps62-02
jsps62-03
jsps62-04
jsps62-05
jsps62-06
jsps62-07
jsps62-08
jsps62-09
jsps62-10
jsps62-11
jsps62-12
jsps62-13
jsps62-14
jsps62-15
jsps62-16
jsps62-17
jsps62-18
jsps62-19
jsps62-20
jsps62-21
jsps62-22
jsps62-23
jsps62-24
jsps62-25
jsps62-26
jsps62-27
jsps62-28
jsps62-29
jsps62-30
jsps62-31
jsps62-32
jsps62-33
jsps62-34
jsps62-35
jsps62-36
jsps62-37
jsps62-38
jsps62-39
jsps62-40


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ