ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 1
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมพัฒนาพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 1
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 1

cleaning62-1-01
cleaning62-1-02
cleaning62-1-03
cleaning62-1-04
cleaning62-1-05
cleaning62-1-06
cleaning62-1-07
cleaning62-1-08
cleaning62-1-09
cleaning62-1-10
cleaning62-1-11
cleaning62-1-12
cleaning62-1-13
cleaning62-1-14
cleaning62-1-15
cleaning62-1-16
cleaning62-1-17
cleaning62-1-18
cleaning62-1-19
cleaning62-1-20
cleaning62-1-21
cleaning62-1-22
cleaning62-1-23
cleaning62-1-24
cleaning62-1-25
cleaning62-1-26
cleaning62-1-27
cleaning62-1-28
cleaning62-1-29
cleaning62-1-30
cleaning62-1-31
cleaning62-1-32
cleaning62-1-33
cleaning62-1-34
cleaning62-1-35
cleaning62-1-36
cleaning62-1-37
cleaning62-1-38
cleaning62-1-39
cleaning62-1-40

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ