ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 2
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมพัฒนาพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 2
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 2

cleaning62-2-01
cleaning62-2-02
cleaning62-2-03
cleaning62-2-04
cleaning62-2-05
cleaning62-2-06
cleaning62-2-07
cleaning62-2-08
cleaning62-2-09
cleaning62-2-10
cleaning62-2-11
cleaning62-2-12
cleaning62-2-13
cleaning62-2-14
cleaning62-2-15
cleaning62-2-16
cleaning62-2-17
cleaning62-2-18
cleaning62-2-19
cleaning62-2-20
cleaning62-2-21
cleaning62-2-22
cleaning62-2-23
cleaning62-2-24
cleaning62-2-25
cleaning62-2-26
cleaning62-2-27
cleaning62-2-28
cleaning62-2-29
cleaning62-2-30
cleaning62-2-31
cleaning62-2-32
cleaning62-2-33
cleaning62-2-34
cleaning62-2-35

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ