ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
และขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา พาโคกทม
วันที่ 10 กันยายน 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา พาโคกทม
"เกษียณเกษม อิ่มเอมเปรมปรีดิ์ น้องร่วมยินดี รักพี่ด้วยใจ" ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ดังนี้
ดร.มณี ตันติรุ่งกิจ คุณสมบูรณ์ บุญปรีชา คุณประเสริฐ ใจดี คุณบุญรอด ศรีบุญเรือง และ
ดร.เนตรชนก นุ้ยศรีรุ่ง (ลาออกจากราชการ) ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

retire62-001
retire62-002
retire62-003
retire62-004
retire62-005
retire62-006
retire62-007
retire62-008
retire62-009
retire62-010
retire62-011
retire62-012
retire62-013
retire62-014
retire62-015
retire62-016
retire62-017
retire62-018
retire62-019
retire62-020
retire62-021
retire62-022
retire62-023
retire62-024
retire62-025
retire62-026
retire62-027
retire62-028
retire62-029
retire62-030
retire62-031
retire62-032
retire62-033
retire62-034
retire62-035
retire62-036
retire62-037
retire62-038
retire62-039
retire62-040
retire62-041
retire62-042
retire62-043
retire62-044
retire62-045
retire62-046
retire62-047
retire62-048
retire62-049
retire62-050
retire62-051
retire62-052
retire62-053
retire62-054
retire62-055
retire62-056
retire62-057
retire62-058
retire62-059
retire62-060
retire62-061
retire62-062
retire62-063
retire62-064
retire62-065
retire62-066
retire62-067
retire62-068
retire62-069
retire62-070
retire62-071
retire62-072
retire62-073
retire62-074
retire62-075
retire62-076
retire62-077
retire62-078
retire62-079
retire62-080
retire62-081
retire62-082
retire62-083
retire62-084
retire62-085
retire62-086
retire62-087
retire62-088
retire62-089
retire62-090
retire62-091
retire62-092
retire62-093
retire62-094
retire62-095
retire62-096
retire62-097
retire62-098
retire62-099
retire62-100
retire62-101
retire62-102
retire62-103
retire62-104
retire62-105
retire62-106
retire62-107
retire62-108
retire62-109
retire62-110
retire62-111
retire62-112
retire62-113
retire62-114
retire62-115
retire62-116
retire62-117
retire62-118
retire62-119
retire62-120
retire62-121
retire62-122
retire62-123
retire62-124
retire62-125
retire62-126
retire62-127
retire62-128
retire62-129
retire62-130
retire62-131
retire62-132
retire62-133
retire62-134
retire62-135
retire62-136
retire62-137
retire62-138
retire62-139
retire62-140
retire62-141
retire62-142
retire62-143
retire62-144
retire62-145


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ