ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดนิทรรศการทางวิชาการ การฝึกอบรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

นิทรรศการทางวิชาการ
(ดาวน์โหลดโปสเตอร์งานวิจัย)
kps62-001
kps62-002
kps62-003
kps62-004
kps62-005
kps62-006
kps62-007
kps62-008
kps62-009
kps62-010
kps62-011
kps62-012
kps62-013
kps62-014
kps62-015
kps62-016
kps62-017
kps62-018
kps62-019
kps62-020
kps62-021
kps62-022
kps62-023
kps62-024
kps62-025
kps62-026
kps62-027
kps62-028
kps62-029
kps62-030
kps62-031
kps62-032
kps62-033
kps62-034
kps62-035


การฝึกอบรม
(วัสดุปลูกคุณภาพสูงและน้ำหมักปลาด้วยถังกวนอัตโนมัติ | การปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ | การแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ | ปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบไม่กลับกอง | การทำข้าวหมากหลากสี | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อใช้ในการปลูกพืชอินทรีย์ | วัสดุเพาะกล้าอย่างง่าย | เทคนิคการปรุงดินและการปลูกแคคตัสสำหรับมือใหม่ | การทำแหนมอนามัย | การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงด้วย "เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก" และการปรุงดินปลูกผัก | การยกระดับการผลิตดอกหน้าวัวด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่า | อินทผลัมพืชทางเลือกและการตลาด | การปรับปรุงดินและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการเกษตร | การสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ | การขยายพันธุ์มะนาว | การทำโยเกิร์ต)
kps62-036
kps62-037
kps62-038
kps62-039
kps62-040
kps62-041
kps62-042
kps62-043
kps62-044
kps62-045
kps62-046
kps62-047
kps62-048
kps62-049
kps62-050
kps62-051
kps62-052
kps62-053
kps62-054
kps62-055
kps62-056
kps62-057
kps62-058
kps62-059
kps62-060
kps62-061
kps62-062
kps62-063
kps62-064
kps62-065
kps62-066
kps62-067
kps62-068
kps62-069
kps62-070
kps62-071
kps62-072
kps62-073
kps62-074
kps62-075
kps62-076
kps62-077
kps62-078
kps62-079
kps62-080
kps62-081
kps62-082
kps62-083
kps62-084
kps62-085
kps62-086
kps62-087
kps62-088
kps62-089
kps62-090
kps62-091
kps62-092
kps62-093
kps62-094
kps62-095
kps62-096
kps62-097
kps62-098
kps62-099
kps62-100
kps62-101
kps62-102
kps62-103
kps62-104
kps62-105
kps62-106
kps62-107
kps62-108
kps62-109
kps62-110
kps62-111
kps62-112
kps62-113
kps62-114
kps62-115
kps62-116
kps62-117
kps62-118
kps62-119
kps62-120
kps62-121
kps62-122
kps62-123
kps62-124
kps62-125
kps62-126
kps62-127
kps62-128
kps62-129
kps62-130
kps62-131
kps62-132
kps62-133
kps62-134
kps62-135
kps62-136
kps62-137
kps62-138
kps62-139
kps62-140
kps62-141
kps62-142
kps62-143
kps62-144
kps62-145
kps62-146
kps62-147
kps62-148
kps62-149
kps62-150
kps62-151
kps62-152
kps62-153
kps62-154
kps62-155


จำหน่ายผลิตภัณฑ์
kps62-156
kps62-157
kps62-158
kps62-159
kps62-160
kps62-161
kps62-162
kps62-163
kps62-164
kps62-165
kps62-166
kps62-167
kps62-168
kps62-169
kps62-170
kps62-171
kps62-172
kps62-173
kps62-174
kps62-175

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ