ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานทำบุญครบรอบ 39 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
และงานปีใหม่
วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 39 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่
มีพิธีไหว้พระพิรุณ ไหว้ศาลพ่อปู่ ไหว้ท่านขุนตะนาวศรี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล
บุคลากรรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมสอยดาว
งานทำบุญครบรอบ 39 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่

clgc39-001
clgc39-002
clgc39-003
clgc39-004
clgc39-005
clgc39-006
clgc39-007
clgc39-008
clgc39-009
clgc39-010
clgc39-011
clgc39-012
clgc39-013
clgc39-014
clgc39-015
clgc39-016
clgc39-017
clgc39-018
clgc39-019
clgc39-020
clgc39-021
clgc39-022
clgc39-023
clgc39-024
clgc39-025
clgc39-026
clgc39-027
clgc39-028
clgc39-029
clgc39-030
clgc39-031
clgc39-032
clgc39-033
clgc39-034
clgc39-035
clgc39-036
clgc39-037
clgc39-038
clgc39-039
clgc39-040
clgc39-041
clgc39-042
clgc39-043
clgc39-044
clgc39-045
clgc39-046
clgc39-047
clgc39-048
clgc39-049
clgc39-050
clgc39-051
clgc39-052
clgc39-053
clgc39-054
clgc39-055
clgc39-056
clgc39-057
clgc39-058
clgc39-059
clgc39-060
clgc39-061
clgc39-062
clgc39-063
clgc39-064
clgc39-065
clgc39-066
clgc39-067
clgc39-068
clgc39-069
clgc39-070
clgc39-071
clgc39-072
clgc39-073
clgc39-074
clgc39-075
clgc39-076
clgc39-077
clgc39-078
clgc39-079
clgc39-080
clgc39-081
clgc39-082
clgc39-083
clgc39-084
clgc39-085
clgc39-086
clgc39-087
clgc39-088
clgc39-089
clgc39-090
clgc39-091
clgc39-092
clgc39-093
clgc39-094
clgc39-095
clgc39-096
clgc39-097
clgc39-098
clgc39-099
clgc39-100
clgc39-101
clgc39-102
clgc39-103
clgc39-104
clgc39-105
clgc39-106
clgc39-107
clgc39-108
clgc39-109
clgc39-110
clgc39-111
clgc39-112
clgc39-113
clgc39-114
clgc39-115


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ